Głównym profilem działalności firmy EKO-INWEST jest OBSŁUGA PLANOWANYCH INWESTYCJI w szeroko rozumianym zakresie środowiskowym. Do podstawowych opracowań należą dokumentacje niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia tj.:

 • karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)
 • raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia
 • analiza porealizacyjna przedsięwzięcia.

Ponadto, dzięki współpracy z biurami projektowymi, pomagamy w prowadzeniu formalności w procesie inwestycyjnym całego przedsięwzięcia (uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę itp.)

Przygotowujemy również dokumenty niezbędne do celów planistycznych:

 • opracowania ekofizjograficzne,
 • prognozy oddziaływania na środowisko planów i programów,
 • programy ochrony środowiska dla gmin i powiatów,
 • plany gospodarki odpadami dla gmin i powiatów.

Wykonujemy OPERATY WODNOPRAWNE w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej w zakresie:

 • poboru wód podziemnych,
 • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
 • wprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji będącej własnością innych podmiotów,
 • wykonywania urządzeń wodnych.

W zakresie GOSPODARKI ODPADAMI wykonujemy opracowania w celu uzyskania:

 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • zezwoleń na: zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów,
 • decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 • decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami wytwarzanymi w trakcie świadczenia usług remontowo-budowlanych i serwisowych.

Ponadto przygotowujemy informacje o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi, karty ewidencji odpadów itp.

Opracowujemy wnioski oraz operaty w celu uzyskania POZWOLENIA:

 • na emisję zanieczyszczeń do powietrza,
 • na emitowanie hałasu,
 • zintegrowanego.

Obliczamy OPŁATY za korzystanie ze środowiska:

 • za emisję gazów i pyłów do powietrza,
 • za pobór wód,
 • za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego AUDYTU ŚRODOWISKOWEGO w celu ustalenia obowiązków z zakresu ochrony środowiska w Państwa firmie.

 
 
   
 
strona główna        aktualności        kontakt